آرسنال خواهان جذب شکودران مصطفی

آرسنال خواهان جذب شکودران مصطفی
آرسنال خواهان جذب شکودران مصطفی

پس از مصدومیت پرمرتکه ساکر، ارسن ونگر قصد استخدام مدافعی جدید دارد و شکودران مصطفی گزینه ای ایده ال برای اوست.