پراندلی، سوپرمنی از نوع زمینی!

پراندلی، سوپرمنی از نوع زمینی!
پراندلی، سوپرمنی از نوع زمینی!

چزاره پراندلی سرمربی ایتالیایی از ماه گذشته سرمربی والنسیا شده است. در این یادداشت نگاهی به این رخداد داریم.